​    HIWA Gallery 2020-2021  

                                                                                                                     

7.30.jpg

7月

CIMG1764.JPG

​9月

マシューさん.JPG

​2021年1月

7.30g.jpg

​韓国飲食文化

9.17.jpg

​9月

CIMG1789.JPG

what Makes New Zealand Special?

7.30f.jpg

​韓国料理

CIMG1749.JPG

​テーマ 遠くて身近なノボシビルスク

Ram-san.JPG

11月​